W związku z otrzymaną wiadomością z Informatycznego Centrum Edukacji i Nauk o zmianie zasad pobierania wyników matur z systemu KReM, prosimy WSZYSTKICH kandydatów na studia STACJONARNE I stopnia i jednolite magisterskie o obowiązkowe wpisanie w systemie IRKa wyników matur. Wyniki matur muszą zostać wpisane najpóźniej do 7 lipca włącznie. Kandydaci na studia NIESTACJONARNE wpisują wyniki matur najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.


- Jeśli masz świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. nowej matury w roku 2002 oraz 2005 – 2022, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. starej matury (do 2004 włącznie) lub dyplom matury międzynarodowej (IB), to musisz samodzielnie wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego i inne oceny brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wybranych kierunkach studiów;
- Jeśli masz świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane za granicą lub legitymujesz się innym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów wydanym za granicą, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, w systemie IRK wybierasz pole „matura zagraniczna” i wprowadzasz dane dotyczące tego dokumentu;
- Jeśli masz świadectwo dojrzałości wydane w bieżącym roku i jesteś jednocześnie tegorocznym laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu ogólnopolskiego zwalniającego z postępowania rekrutacyjnego, wybierasz jako dokument uprawniający do podjęcia studiów jednocześnie „nową maturę” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej”;
- Jeśli legitymujesz się dyplomem ukończenia studiów wydanym w Polsce lub za granicą, wprowadź dane dotyczące tego dokumentu.

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej