3-letnie studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) w języku polskim na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

 

Kierunek kryminologia łączy w sobie wiedzę z zakresu prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki oraz medycyny. Przez sześć semestrów, obok przedmiotów obligatoryjnych, studenci będa mieli możliwość wyboru przedmiotów opcjonalnych jako uzupełnienia podstawy programowej. Dzięki takiemu zabiegowi każdy będzie mógł sam zadecydować o dyscyplinie, z którą chce związać swoją przyszłość oraz wybrać z wielu możliwości zdobywania wiedzy z danej dyscypliny.
NOWATORSTWO I NIEPOWTARZALNOŚĆ

 

Struktura studiów została zaplanowana tak, by zachować równowagę między wykładami, a zajęciami o charakterze ćwiczeniowym, seminaryjnym oraz laboratoryjnym. W toku studiów każdy indywidualnie wybiera dziedzinę, w której chce się rozwijać, dzięki możliwości wolnego doboru zajęć opcjonalnych. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców o otwartych umysłach, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę na temat kryminologii i potrafią ją przekazać w zrozumiały dla studenta sposób. Edukacja na Uniwersytecie Wrocławskim łączy się z prowadzeniem kursów oraz badań naukowych na najwyższym poziomie w oparciu o tradycyjne, ale też i nowatorskie metody.


ADRESACI STUDIÓW

 

Studia przeznaczone są dla osób respektujących normy prawne i etyczne. Kryminologia to kierunek dla osób posiadających zdolność przekładania zdobytej wiedzy na czyny, potrafiących współpracować ze specjalistami innych dziedzin. Idealny kandydat powinien posiadać umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz potrafić poddawać informacje krytycznej analizie i wyciągać wnioski z interpretacji. Powinien umieć gromadzić elementy i łączyć je w spójną całość oraz podejmować decyzje wymagające wyważenia równoważnych racji.


REKRUTACJA

 

O przyjęcie na studia może ubiegać się obywatel polski bądź cudzoziemiec. Komisja rekrutacyjna dokonuje przyjęć na podstawie wyników egzaminu maturalnego lub innego dokumentu upoważniającego do rekrutacji na studia I stopnia.


PRAKTYKI I STAŻE

 

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii od lat współpracuje z instytucjami prawnymi, wiodącymi firmami związanymi branżowo z tematyką studiów, jak również z profesjonalnymi i sprawdzonymi kancelariami prawnymi. Zapewnia tym samym szeroką ofertę praktyk i staży, umożliwiających budowanie sieci kontaktów zawodowych, zdobywanie doświadczenia, doskonalenie umiejętności oraz naukę zawodu pod okiem cenionych specjalistów.

 


KOŁA NAUKOWE

 

Studenci, poza wiedzą zdobytą w ramach podstawy programowej, będą mieli również wiele innych możliwości nabywania kompetencji i doświadczenia. Plusem z pewnością jest struktura kierunku, umożliwiająca dobór interesujących zajęć. Przy Wydziale działa wiele kół i organizacji studenckich, dzięki którym można nie tylko zdobyć wiedzę praktyczną, ale i pozyskać wiele znajomości. Przynależność do kół umożliwia na przykład oględziny miejsca zdarzenia, badanie dowodów najnowocześniejszymi metodami, organizowanie oraz uczestnictwo w wydarzeniach o tematyce prawnej. Członkostwo w organizacji to doskonała okazja do zdobywania doświadczenia już podczas studiów.


WIEDZA NABYTA NA STUDIACH

 

Dzięki studiowaniu na kierunku Kryminologia student zdobędzie nowe kompetencje i rozwinie posiadane umiejętności. Zyska wiedzę dotyczącą aspektów przestępczości i różnych patologii społecznych, rozwinie umiejętności analizy i przewidywania skutków procesów społecznych pod względem prawnym, socjologicznym i etycznym. Zgłębi wiedzę dotyczącą nauk społecznych i przyrodniczych, nauczy się pracować w zespole i współdziałać z innymi specjalistami. Rozwinie kompetencje w dziedzinie sztuki argumentacji i kontrargumentacji, poprzez znajdowanie i odpowiednie przedstawianie faktów potwierdzających daną tezę.


PO STUDIACH

 

Po ukończeniu trzyletnich studiów licencjackich absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych. Będzie mógł podjąć dalszą edukację w kierunku obranym w toku interdyscyplinarnych studiów lub zdobyć zatrudnienie na rynku pracy.


ZATRUDNIENIE

 

Absolwent kierunku kryminologia będzie zdolny do podjęcia pracy w sektorze publicznym i prywatnym np. w:

  • organach ścigania

  • organach wymiaru sprawiedliwości 
  • organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym 
  • instytucjach udzielających wsparcia grupom wykluczonym społecznie 
  • podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

  

STACJONARNE
Studia I stopnia, licencjackie zaoczne

 

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej