APLIKACJA MOBILNA (PL)

  

MOBILE APP (EN)

 

INFORMATOR

  WERSJA POLSKA            ENGLISH VERSION 

Kierunki i specjalności

STUDIUJ PRAKTYCZNIE

Poznaj szerokie możliwości rozwoju i zdobywania niezbędnej praktycznej wiedzy podczas studiów na WPAE.

 więcej

Wirtualna Sala Zbrodni

Zajęcia VR dla studentów WPAE!

 więcej

Kierunki studiów

 1. Prawo
 2. Administracja
 3. Ekonomia
 4. Konsulting Prawny i Gospodarczy
 5. Kryminologia
 6. Bachelor of business and administration
 7. International and European Law
 8. Criminal Justice
 9. Kryminologia prawnicza
 10. Master Managerial Economics
 11. Administration In International Organizations

Prawo - kierunek studiów stworzony dla osób lubiących obiektywnie i logicznie myśleć, interpretować oraz wyciągać wnioski, ceniących sobie własne zdanie, dający szeroki wachlarz możliwości rozwoju kariery prawniczej w przyszłości. W trakcie studiów prawniczych na WPAE posiądziesz ogólną wiedzę z zakresu prawa i prawoznawstwa, oraz teorii logiki i filizofii prawniczej. Twoja nauka obejmie również zdobycie umiejętności poprawnej interpretacji norm i przepisów prawnych. Poznasz kanon i specyfikę działania publicznych instytucji prawnych oraz wartość i wpływ prawa na społeczeństwo.

Harmonogram studiów zawiera w sobie dziedziny ze wszystkich katedr prawa, w części ogólnej o szczególnej. Studiując na WPAE zdobędziesz niezastąpioną wiedzę z filarów prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, oraz dziedzin prawa finansowego, czy handlowego. Samodzielnie ukształtujesz specyfikę swojego kształcenia, wybierając według własnego uznania tematyczne przedmioty blokowe i seminaria. Poznasz aktualnie funkcjonujące prawo, nie pomijając genezy jego historii i doktryn, dzięki przedmiotom polityczno i historycznoprawnym.

Kończąc edukację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii znajdziesz zatrudnienie w publicznych instytucjach administracyjno-prawnych, sądach i kancelariach, oraz instytucjach z sektora administracji rządowej i samorządowej, lub w prywatnych podmiotach gospodarczych.

 

Administracja - kierunek studiów stworzony dla osób, chcących skierować swoją przyszłość w kierunku podjęcia pracy w instytucjach rządowych i samorządowych. Program studiów administracji pokaże Ci w jaki sposób pomagać wszystkim, którzy od Ciebie tej pomocy oczekują.

W trakcie studiów administracji na WPAE poznasz główne elementy z dziedziny prawa administracyjnego, administracji sektora publicznego i polityki administracyjnej oraz gospodarki. Przedmioty studiów pozwolą również posiąść wiedzę z sektora ochrony środowiska, Unii Europejskiej oraz finansowego sektora bankowego i kredytowego.

Studia administracji zawierają w sobie wiele specjalności - które wybierasz samodzielnie według własnego uznania i zainteresowań, dzięki czemu masz realny wpływ na układ swojego harmonogramu studiów podczas kształcenia.

Kończąc edukację na Kierunku Ekonomia WPAE znajdziesz pracę w urzędach z sektora administracji publicznej (urzędach miast, gminach, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich), rządowej i samorządowej, oraz w urzędach zagranicznych - np. ambasadach i konsulatach.


Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem licencjatu z administracji.
Studia magisterskie (drugi stopień) trwają dwa lata i po złożeniu pracy magisterskiej oraz zdaniu egzaminu magisterskiego absolwenci otrzymują tytuł magistra administracji.

 

ADMINISTRACJA - STUDIA STACJONARNE

 

SPECJALNOŚCI:

Administracja sektora publicznego
(na studiach I stopnia)

Administracja europejska
(na studiach I stopnia)

Bezpieczeństwo wewnętrzne
(na studiach I stopnia)

Samorząd terytorialny
(na studiach I stopnia)

Administracja usług publicznych
(na studiach II stopnia)

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
(na studiach II stopnia)

Doradztwo podatkowe i podatki
(na studiach II stopnia)

Administracja penitencjarna i służba kuratorska
(na studiach II stopnia)

Gospodarka mieniem publicznym
(na studiach II stopnia)

 

 

 

ADMINISTRACJA - STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne)

  

Ekonomia to kierunek studiów, który rozłoży przed Tobą szeroki wachlarz możliwości na trudnym dziś rynku pracy. Studiując Ekonomię na WPAE posiądziesz wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, również z filarami w sektorze finansowym, podatkowym oraz wiedzę z zakresu marketingu, reklamy czy podstaw prawa handlowego.

Na tym kierunku, zdobędziesz również niezastąpioną wiedzę o procedurach antykorupcyjnych i specyfice funkcjonowania rynku zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

Studia Ekonomii na WPAE skupiają w sobie nowoczesne, ciekawe specjalności, które wybierasz samodzielnie i według własnego uznania, mając dzięki temu realny wpływ na merytorykę swojego kształcenia. Najciekawsze specjalności to „Prawo w biznesie” - gdzie dowiesz się od kuchni w jaki sposób funkcjonują mniejsze i większe przedsiębiorstwa w kraju i za granicą. Zdobędziesz niezbedną wiedzę potrzebną do założenia i komfortowego porwadzenia w sposób przemyślany własnej działalności gospodarczej.

Specjalność Rachunkowość i podatki zawiera w sobie najważniejsze elementy wiedzy z sektora finansowego i podatkowego w sferze działalności gospodarczych mniejszy i większych przedsiębiorstw.

Ekonomia to niezastąpiona dawka wiedzy z dziedziny prawa, finansów i ekonomii przedsiębiorstw.
Studiując Ekonomię na WPAE uczysz się na powszechnych w biurach rachunkowych, centrach finansowych i firmach programach Symfonia i Forte.

 
EKONOMIA - STUDIA STACJONARNE

 

STACJONARNE
pierwszego stopnia licencjackie 3 - letnie

STACJONARNE
drugiego stopnia magisterskie 2 - letnie 

SPECJALNOŚCI:

Prawo w biznesie 
(na studiach I stopnia)

Prawo w biznesie 
(na studiach II stopnia)

Prawo podatkowe 
(na studiach I stopnia)

Finanse i rachunkowość
(na studiach I stopnia)

Doradztwo podatkowe
(na studiach II stopnia)

Ekonomia innowacji
(na studiach I stopnia)

Finanse i rachunkowość
(na studiach II stopnia)

Gospodarka światowa
(na studiach I stopnia)

Ekonomia i społeczeństwo
(na studiach II stopnia)

Gospodarka światowa
(na studiach II stopnia)

 

EKONOMIA - STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 

NIESTACJONARNE - ZAOCZNE
pierwszego stopnia licencjackie 3 - letnie

NIESTACJONARNE - ZAOCZNE
drugiego stopnia magisterskie 2 - letnie 

 

 

SPECJALNOŚCI:

Prawo w biznesie 
(na studiach I stopnia)

Prawo w biznesie 
(na studiach II stopnia)

Prawo podatkowe 
(na studiach I stopnia)

Doradztwo podatkowe
(na studiach II stopnia)

Finanse i rachunkowość
(na studiach I stopnia)

Finanse i rachunkowość 
(na studiach II stopnia)

Ekonomia innowacji
(na studiach I stopnia)

Ekonomia i społeczeństwo
(na studiach II stopnia)

Gospodarka światowa
(na studiach I stopnia)

Gospodarka światowa
(na studiach II stopnia)

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci interesujący zawód, duże możliwości na rynku pracy oraz możliwość uzupełnienia lub pogłębienia dotychczas zdobytej wiedzy, wybierz Konsulting prawny i gospodarczy. To jedne z pierwszych we Wrocławiu interdyscyplinarne studia magisterskie realizowane wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kończące się uzyskaniem dyplomu obu Uniwersytetów.

Uzyskasz tu wiedzę prawniczą związaną ze stanowieniem, stosowaniem i interpretacją prawa, połączoną z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi. Służyć ma temu proporcjonalne łączenie w programie problematyki prawnej, administracyjno i cywilno prawnej (bazujące na dominacji przedmiotów dotyczących materii prawno-gospodarczych), z problematyką ekonomiczną skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami, rachunkowości czy zarządzania projektami doradczymi. Uzupełnione zostaną one zestawem przedmiotów do wyboru mieszczącymi się w nurcie przedmiotów podstawowych poszerzających ogólną wiedzę.

Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do prac w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego , prowadzenia biur organizacyjnych , wsparcia kierownictwa organizacji w prowadzeniu podmiotu w wybranych aspektach prawnych i gospodarczych, prowadzenia dokumentacji organizacyjnej, przygotowywania regulacji wewnętrznych , projektowania i wdrażania procedur i regulacji w organizacji. Kompetencje te są przydatne nie tylko w działalności konsultingowej i prowadzaniu własnej firmy, ale również w administracji rządowej i samorządowej, szczególnie w tych segmentach które prowadzą sprawy związane z działalnością podmiotów gospodarczych, publicznych i prywatnych, organizują procedury udzielania zamówień publicznych a także partnerstwa publiczno-prywatnego, a także w organach kontroli państwowej, rządowej i samorządowej.

 

NIESTACJONARNE
Studia II stopnia, magisterskie zaoczne, ogólnoakademickie

3-letnie studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) w języku polskim na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Kierunek kryminologia ma wielodziedzinowy, niepowtarzalny charakter. Studia pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia zapewniają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym.

Kierunek kryminologia łączy w sobie wiedzę z zakresu prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki oraz medycyny. Przez sześć semestrów, obok przedmiotów obligatoryjnych, studenci będa mieli możliwość wyboru przedmiotów opcjonalnych jako uzupełnienia podstawy programowej. Dzięki takiemu zabiegowi każdy będzie mógł sam zadecydować o dyscyplinie, z którą chce związać swoją przyszłość oraz wybrać z wielu możliwości zdobywania wiedzy z danej dyscypliny.


NOWATORSTWO I NIEPOWTARZALNOŚĆ

Właściwemu wyważeniu wpływów na program profilu ogólnoakademickiego i potrzeb zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności służy wyznaczenie odpowiednich  proporcji  między liczbą godzin przewidzianych do realizacji w formie wykładów w stosunku do liczby godzin planowanych do przeprowadzenia zajęć w postaci  ćwiczeń, seminariów i  laboratoriów (klinika kryminologiczna). Stosowane metody kształcenia uwzględniają także samodzielne uczenie się studentów.

Struktura studiów została zaplanowana tak, by zachować równowagę między wykładami, a zajęciami o charakterze ćwiczeniowym, seminaryjnym oraz laboratoryjnym. W toku studiów każdy indywidualnie wybiera dziedzinę, w której chce się rozwijać, dzięki możliwości wolnego doboru zajęć opcjonalnych. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców o otwartych umysłach, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę na temat kryminologii i potrafią ją przekazać w zrozumiały dla studenta sposób. Edukacja na Uniwersytecie Wrocławskim łączy się z prowadzeniem kursów oraz badań naukowych na najwyższym poziomie w oparciu o tradycyjne, ale też i nowatorskie metody.


ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób respektujących normy prawne i etyczne. Kryminologia to kierunek dla osób posiadających zdolność przekładania zdobytej wiedzy na czyny, potrafiących współpracować ze specjalistami innych dziedzin. Idealny kandydat powinien posiadać umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz potrafić poddawać informacje krytycznej analizie i wyciągać wnioski z interpretacji. Powinien umieć gromadzić elementy i łączyć je w spójną całość oraz podejmować decyzje wymagające wyważenia równoważnych racji.


REKRUTACJA

Na studia niestacjonarne nie obowiązuje limit miejsc. Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia niestacjonarne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie. Kandydować mogą zarówno osoby zdające nową (w latach 2002 oraz 2005-2017), jak i starą maturę (zdawaną do 2004 roku włącznie), czy maturę zagraniczną - w tym przypadku warunkiem przyjęcia jest znajomość języka polskiego.


PRAKTYKI I STAŻE

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii od lat współpracuje z instytucjami prawnymi, wiodącymi firmami związanymi branżowo z tematyką studiów, jak również z profesjonalnymi i sprawdzonymi kancelariami prawnymi. Zapewnia tym samym szeroką ofertę praktyk i staży, umożliwiających budowanie sieci kontaktów zawodowych, zdobywanie doświadczenia, doskonalenie umiejętności oraz naukę zawodu pod okiem cenionych specjalistów.


KOŁA NAUKOWE

Studenci, poza wiedzą zdobytą w ramach podstawy programowej, będą mieli również wiele innych możliwości nabywania kompetencji i doświadczenia. Plusem z pewnością jest struktura kierunku, umożliwiająca dobór interesujących zajęć. Przy Wydziale działa wiele kół i organizacji studenckich, dzięki którym można nie tylko zdobyć wiedzę praktyczną, ale i pozyskać wiele znajomości. Przynależność do kół umożliwia na przykład oględziny miejsca zdarzenia, badanie dowodów najnowocześniejszymi metodami, organizowanie oraz uczestnictwo w wydarzeniach o tematyce prawnej. Członkostwo w organizacji to doskonała okazja do zdobywania doświadczenia już podczas studiów.


WIEDZA NABYTA NA STUDIACH

Bardzo bogaty i jednocześnie zróżnicowany program studiów przewiduje przez sześć semestrów zrealizowanie przez wszystkich studentów przedmiotów obligatoryjnych i przedmiotów do wyboru. Celem kształcenia w ramach przedmiotów obligatoryjnych jest dostarczenie każdemu studentowi multidyscyplinarnej wiedzy i umiejętności  umożliwiających absolwentowi  elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku pracy. Przedmioty do wyboru stanowią natomiast uzupełnienie przedmiotów obligatoryjnych, dając jednocześnie, od pierwszego semestru, możliwość zdobycia obszernej wiedzy i kwalifikacji pozwalających na wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej.

Dzięki studiowaniu na kierunku Kryminologia student zdobędzie nowe kompetencje i rozwinie posiadane umiejętności. Zyska wiedzę dotyczącą aspektów przestępczości i różnych patologii społecznych, rozwinie umiejętności analizy i przewidywania skutków procesów społecznych pod względem prawnym, socjologicznym i etycznym. Zgłębi wiedzę dotyczącą nauk społecznych i przyrodniczych, nauczy się pracować w zespole i współdziałać z innymi specjalistami. Rozwinie kompetencje w dziedzinie sztuki argumentacji i kontrargumentacji, poprzez znajdowanie i odpowiednie przedstawianie faktów potwierdzających daną tezę.


PO STUDIACH

Po ukończeniu trzyletnich studiów licencjackich absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych. Będzie mógł podjąć dalszą edukację w kierunku obranym w toku interdyscyplinarnych studiów lub zdobyć zatrudnienie na rynku pracy.


ZATRUDNIENIE

Absolwent kierunku kryminologia będzie zdolny do podjęcia pracy w sektorze publicznym i prywatnym np. w: 

 • organach ścigania
- organach wymiaru sprawiedliwości 
 • organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym 
 • instytucjach udzielających wsparcia grupom wykluczonym społecznie 
 • podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

 

NIESTACJONARNE
Studia I stopnia, licencjackie zaoczne

 

The Bachelor of Business and Administration. The first-cycle full-time studies.

 

We have the honour to welcome you to Wrocław – one of the leading academic centers of Poland. Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw, with its roots at the beginning of the 16th century and Alma Mater of 9 Nobel Prize winners, offers a three years' Bachelor program at Business and Administration. 

We offer an innovative and comprehensive program, which will develop your business orientation through interdisciplinary approach and international context.

 

The program is designed for maximum flexibility. All students follow the same program structure during the first two years. In the third year, students begin their specialisation courses for one of the options like:

 • Business,
 • Finance,
 • Governance.

 

The Bachelor of Business and Administration is taught entirely in English and is open to both international and Polish students and focuses on basic business related topics, such as leadership, marketing, accountancy, finance, management, research methods, international economics, entrepreneurship, law, administration, human resource management and intercultural communication. Eventual mastery of these concepts can open doors to exciting career opportunities in business, such as managing a multinational corporation, consulting, marketing, starting your own business, offering profitable investment and financial guidance, or running a nonprofit organization.

 

Recruitment

 

International and European Law - new full-time, with tuition fees, taught entirely in English MA studies are provided at the Faculty of Law, Administration and Economics. Two years’ Master program with specialisations:

 • International Business Law
 • Modern Human Rights Law.

They enable to obtain a diploma recognized in international environment, confirming the acquisition of specialist knowledge and skills that open the way to work in many legal professions.

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który od wielu lat jest jednym z najwyżej ocenianych miejsc w Polsce kształcących prawników, zaprasza do studiowania na studiach licencjackich Criminal Justice.

Studia z zakresu Criminal Justice umożliwiają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii, kryminalistyki i nauk im pokrewnych w obszarze przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Criminal Justice
Więcej informacji

 

 

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który od wielu lat jest jednym z najwyżej ocenianych miejsc w Polsce kształcących prawników, zaprasza do studiowania na kierunku Kryminologia prawnicza

 

Kryminologia prawnicza
Więcej informacji

 

 

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który od wielu lat jest jednym z najwyżej ocenianych miejsc w Polsce kształcących prawników, zaprasza do studiowania na kierunku Master Managerial Economics

 

Master Managerial Economics
Więcej informacji

 

 

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który od wielu lat jest jednym z najwyżej ocenianych miejsc w Polsce kształcących prawników, zaprasza do studiowania na kierunku Administration In International Organizations

 

Administration In International Organizations
Więcej informacji